Juridische kennisgeving en algemene voorwaarden www.lecuine.com

Volgens de bepalingen van artikel 10 van de Wet 34/2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeren we dat het domein www.lecuine.com en al zijn inhoud eigendom is van LECOM PROJECTS, S.L. met C.I.F. B65890642 nummer met maatschappelijke zetel in Calle Copérnico, 47- 49, 08021 Barcelona, ​​Spanje en is geregistreerd in het handelsregister van Barcelona, ​​Spanje in volume 43.417, folio 1, pagina B429.041, ingang 1ª. Telefoon: (+34) 930 030 664

Intellectuele en industriële eigendom

De intellectuele eigendomsrechten van deze webpagina, de broncode, het ontwerp, de navigatiestructuur en de verschillende elementen erin zijn eigendom van LECOM PROJECTS, S.L., die de exclusieve uitoefening heeft van de rechten om ze in welke vorm dan ook te exploiteren en, in het bijzonder, de rechten op reproductie, distributie, openbare communicatie en transformatie. De rechten van derden van intellectuele eigendomsrechten op foto's, logo's, enz.. op deze website hebben LECOM PROJECTS, S.L. de juiste autorisaties verleend voor hun reproductie en om ze beschikbaar te maken voor het publiek.

Het visualiseren, afdrukken en gedeeltelijk downloaden van de inhoud van het web is alleen toegestaan ​​en uitsluitend als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 1) dat het overeenkomstig is met de doelstellingen van deze webpagina 2) dat het wordt uitgevoerd met het exclusieve doel voor het verkrijgen van de informatie die is gevat voor persoonlijk en privégebruik. Het gebruik ervan voor commerciële doeleinden of voor de distributie, openbare communicatie of onttrekking ervan is uitdrukkelijk verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van LECOM PROJECTS, S.L.

Het ongeoorloofde gebruik van de informatie op deze website, de wederverkoop ervan, evenals de inbreuk op de intellectuele of industriële eigendomsrechten van LECOM PROJECTS, S.L., zal aanleiding geven tot de wettelijk vastgestelde verantwoordelijkheden.

Uitsluiting van garanties en verantwoordelijkheden

LECOM PROJECTS, S.L. toont op deze website zoveel mogelijk nauwkeurige en up-to-date informatie; De informatie die erin is opgeslagen kan echter technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten, dus LECOM PROJECTS, S.L. biedt geen enkele garantie met betrekking tot deze informatie en reageert bijgevolg niet op de nauwkeurigheid, integriteit, waarheidsgetrouwheid, toereikendheid, tijdigheid of volledigheid ervan, en is noch verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die te wijten kan zijn aan het gebrek aan nauwkeurigheid, volledigheid en/of tijdigheid daarvan. LECOM PROJECTS, S.L. garandeert geenszins de afwezigheid van fouten bij de toegang tot de website, de inhoud ervan, noch dat deze wordt bijgewerkt, hoewel het zijn uiterste best zal doen om deze, waar nodig, te vermijden, te corrigeren en/of bij te werken.

Zowel de toegang tot deze website als het gebruik van informatie op deze website is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de persoon die deze uitvoert. LECOM PROJECTS, S.L. is niet aansprakelijk voor enige consequentie, schade of schade die kan voortvloeien uit genoemde toegang tot of gebruik van deze informatie. LECOM PROJECTS, S.L. is niet verantwoordelijk voor mogelijke beveiligingsfouten die kunnen optreden of voor mogelijke schade die kan worden veroorzaakt aan het computersysteem van de gebruiker (hardware en software), de bestanden of documenten die daarin zijn opgeslagen, als gevolg van de aanwezigheid van virussen op de computer evenals de computer van de gebruiker die wordt gebruikt om verbinding te maken met de services en inhoud van het web, een storing van de browser of het gebruik van niet-bijgewerkte versies daarvan.

LECOM PROJECTS, S.L. is niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade als gevolg van overmacht, zoals: fout in de communicatielijnen, defecten in de hardware en software van de gebruikers, defecten in het internet netwerk (verbinding, op gelinkte pagina's) . Het is niet gegarandeerd dat de website consistent, betrouwbaar en correct functioneert, zonder vertragingen of onderbrekingen.

Gegevensverwerking en informatiebeveiliging

LECOM PROJECTS, S.L. verwerkt persoonsgegevens via deze website. De gebruiker kan het gegevensbeschermingsbeleid dat op deze soort informatie wordt toegepast, raadplegen via de link naar het privacybeleid, waarvan de inhoud in overeenstemming is met de bepalingen van EU-verordening 2016/679.

Opschorting van diensten

LECOM PROJECTS, S.L. behoudt zich het recht voor om de weergave van deze webpagina in alle of enkele functies op te schorten in verband met iedere behoefte met betrekking tot de doeltreffendheid en veiligheid ervan.

Links naar websites van derden

Op deze website, www.lecuine.com, zijn er links naar externe bedrijven waarover LECOM PROJECTS, S.L. geen enkele controle heeft over zowel inhoud die ze kunnen weergeven of de tools die bij deze worden gebruiken; Het is daarom dat LECOM PROJECTS, S.L. geen enkele vorm van verantwoordelijkheid aanvaardt hiervoor. Alle informatie die LECOM PROJECTS, S.L. aan deze bedrijven zou kunnen verstrekken, wordt beschreven in de voorwaarden van de PRIVACYVERKLARING van deze website. Evenzo is de behandeling die deze bedrijven geven aan de informatie die ze van de gebruiker ontvangen niet opgenomen in de PRIVACYVERKLARING van LECOM PROJECTS, S.L. en de gebruiker zal zelf op de hoogte moeten zijn van de specifieke voorwaarden van ieder van deze bedrijven.

ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN

BETALINGSSYSTEMEN: www.lecuine.com accepteert betaling met creditcard, PayPal, Amazon Pay, Financiering met Pay + Middag, Bankoverschrijving en Rembours.

a. Creditcard en Paypal: LECOM PROJECTS, S.L. heeft SSL-technologie (Secure Socked Layer) geïmplementeerd welkedie een veilige omgeving mogelijk maakt voor de overdracht van informatie en bewerkingen die worden uitgevoerd op www.lecuine.com.

b. Overboeking: Betalingen via dit systeem moeten worden gedaan op naam van LECOM PROJECTS, S.L. op de bankrekening die wordt aangegeven bij het verwerken van de bestelling, met vermelding van het bestelnummer in de omschrijving van de overschrijving.

VERZENDMETHODES EN LEVERTIJDEN: Alle bestellingen worden verzonden volgens de methode die door de klant is geselecteerd op het moment van aankoop. Er wordt geen bestelling geplaatst zonder voorafgaande bevestiging van betaling. Vanwege de specialisatie van de producten die op www.lecuine.com worden aangeboden, bedraagt ​​de levertijd maximaal 48 uur na ontvangst van betaling voor landen binnen de Europese Economische Unie. Voor andere specifieke bestemmingen dient de klant te raadplegen via [email protected]. Lees onze verzendvoorwaarden voor meer informatie.

DOUANE: LECOM PROJECTS, S.L. houdt in zijn prijzen geen rekening met de mogelijke douanekosten die van toepassing zijn bij het verzenden van een bestelling, het is daarom de verantwoordelijkheid van de klant om deze kosten te dragen.

WIJZIGINGEN EN RETOURZENDINGEN: De klant heeft 14 kalenderdagen vanaf de ontvangst van het product, of vanaf het sluiten van het contract als het een kwestie van dienstverlening betreft, om de bestelling te retourneren indien hij er niet tevreden mee is. De klant dient de wijziging en / of retour te melden door een e-mail te sturen naar [email protected] of door onderstaand contactformulier in te vullen volgens de aanwijzingen van het model herroepingsformulier zoals hieronder is aangegeven. De verzendkosten van genoemde retourzending zullen door de klant worden betaald in geval van terugbetaling van het bedrag. Als de klant er daarentegen voor kiest om het product dat op www.lecuine.com is gekocht om te ruilen voor een ander product uit de lijst met referenties op de genoemde website, komen de verzendkosten die voortvloeien uit deze wijziging voor rekening van LECOM PROJECTS, S.L. De klant is verantwoordelijk om het product in perfecte staat af te leveren aan LECOM PROJECTS, S.L.

HERROEPINGSFORMULIER

-(U hoeft dit formulier alleen in te vullen en te verzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

- Ter attentie van (hier moet u de naam van de werkgever invullen, zijn volledige adres en, indien hij deze heeft, zijn faxnummer en zijn e-mailadres):

- Ik communiceer / communiceer hierbij (*) dat ik mij terugtrek / wij ons (*) verkoopcontract terugtrekken van het volgende goed / levering van de volgende dienst (*)

- Bestelling op / ontvangen op (*)

- Naam van de consument en gebruiker of consumenten en gebruiker

- Woonplaats van de consument en gebruiker of consumenten en gebruikers

- Handtekening van de consument en gebruiker of consumenten en gebruikers (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend)

- Datum

*) Schrappen wat niet van toepassing is.

GARANTIE: De producten die op www.lecuine.com worden aangeboden, hebben een garantie van twee jaar voor de consument zoals vastgelegd in wet 23/003 van 10 juni, op Garanties bij de verkoop van consumptiegoederen, als ze binnen dit regelgevingskader vallen.

In het geval van een defect product, dient de verkoper, waar nodig, over te gaan tot reparatie, vervanging, prijsverlaging of beëindiging van het contract, stappen die gratis zijn voor de consument en gebruiker. De verkoper is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat optreedt binnen een periode van twee jaar na levering. De consument en gebruiker dienen de verkoper binnen twee maanden na kennisname van het gebrek aan overeenstemming op de hoogte stellen.

In elk ander geval of in het geval van elk ander soort goed, hebben de producten de garantie die wordt geboden volgens de wetgeving die van kracht is op het moment van aankoop.

Defecten die zijn veroorzaakt door verkeerd gebruik van het product en / of door het niet opvolgen van de instructies voor het gebruik ervan, worden uitgesloten of niet opgenomen in de garantie.

KLANTENSERVICE: De klant heeft de beschikking over ons klantenservice systeem waar hij kan reageren op elk incident of elke vraag die hij heeft met betrekking tot zijn bestelling. Hiervoor dient de klant een e-mail te sturen met alle informatie (zo gedetailleerd mogelijk) naar [email protected] en deze zal zo spoedig mogelijk worden behandeld.

VERANTWOORDELIJKHEID: De klant heeft de verantwoordelijkheid om de producten die via www.lecuine.com worden verspreid, te kunnen gebruiken. LECOM PROJECTS, S.L. wijst alle verantwoordelijkheid af voor het oneigenlijk of onjuist gebruik dat wordt gegeven aan de producten die door de klant zijn aangekocht.

MINDERJARIGEN: LECOM PROJECTS, S.L. verkoopt geen enkel product aan minderjarigen, noch rechtstreeks, noch via een van zijn websites. In het geval dat een minderjarige een van de producten wil kopen die worden aangeboden door LECOM PROJECTS, S.L. U dient deze persoon dit te doen via een volwassene of onder toezicht van uw ouders of wettelijke voogd.

TOEPASSELIJK RECHTSGEBIED: Deze juridische kennisgeving wordt in zijn geheel beheerst door de Spaanse wetgeving, en in het geval van een geschil leggen de partijen, naar eigen keuze, de rechtbanken en rechtbanken van de gebruiker voor om conflicten op te lossen en af ​​te zien van enige andere jurisdictie. Evenzo kan de gebruiker, als entiteit die zich heeft aangesloten bij CONFIANZA ONLINE en in de voorwaarden van zijn Ethische Code, in geval van discussies over online contractering en reclame, gegevensbescherming, bescherming van minderjarigen en toegankelijkheid, naar het buitengerechtelijke geschillen beslechtingssysteem van CONFIANZA ONLINE (www.confianzaonline.es).